Σπουδές στην Ιταλία

          Σπουδές στη Βουλγαρία

          Σπουδές στη Ρουμανία