Τμήματα Γερμανικών

  • Επίπεδο (Α1 & Α2): Έναρξη μαθημάτων όλο το χρόνο, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα από 4 έως 9 ώρες.  Πτυχίο που αποκτάει ο μαθητής: ΟSD Α2, Goethe – Zertifikat A2 ή το Κ.Π.Γ. Α2
  • Επίπεδο Β1: Μαθήματα πραγματοποιούνται 2 ή 3 φορές την εβδομάδα από 5 έως 9 ώρες.  Πτυχίο που αποκτάει ο μαθητής: ΟSD Β1, Goethe – Zertifikat B1 ή το Κ.Π.Γ. Β1
  • Επίπεδο Β2: Μαθήματα πραγματοποιούνται 2 ή 3 φορές την εβδομάδα από 6 έως 12 ώρες. Πτυχίο που αποκτάει ο μαθητής: ΟSD Β2, Goethe – Zertifikat B2 ή το Κ.Π.Γ. Β2
  • Επίπεδο C1: Μαθήματα πραγματοποιούνται 2 ή 3 φορές την εβδομάδα από 6 έως 10 ώρες. Πτυχίο που αποκτάει ο μαθητής: ΟSD C1, Goethe – Zertifikat C1 ή το Κ.Π.Γ. Γ1
  • Επίπεδο C2: Μαθήματα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα από 6 έως 8 ώρες. Πτυχίο που αποκτάει ο μαθητής: ΟSD C2, Goethe – Zertifikat C2 ή το Κ.Π.Γ. C2

Πτυχία γλωσσομάθειας του Goethe – Institut

Τα πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγούνται από το Ινστιτούτο GOETHE είναι προσανατολισμένα στις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και χαρακτηρίζονται από υψηλό κύρος. Αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και επιτρέπουν την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται, ανάλογα με το επίπεδο, δύο έως τρεις φορές το χρόνο.

Goethe – Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για την απόκτησή του απαιτούνται πολύ απλές γλωσσικές γνώσεις.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Μάρτιο και Οκτώβριο.

Goethe – Zertifikat A2: Start Deutsch 2

Αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για την απόκτησή του απαιτούνται βασικές γλωσσικές γνώσεις.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Μάρτιο και Οκτώβριο.

Goethe – Zertifikat Β1: Zertifikat Deutsch

Αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Με την απόκτηση αυτού του πτυχίου αποδεικνύει ο σπουδαστής ότι έχει στέρεες βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Ιανουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο.

Goethe – Zertifikat Β2

Αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το πιστοποιητικό Goethe – Zertifikat Β2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων σε ένα ευρύ φάσμα κειμένων καθώς και να συζητά ενεργά για θέματα που του είναι οικεία.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο.

Goethe – Zertifikat C1

Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το πιστοποιητικό Goethe – Zertifikat C1 προϋποθέτει πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα εκτενή προφορικά και γραπτά κείμενα και να εκφράζεται προφορικά με αυθορμητισμό.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο.

Goethe – Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (C2) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί όλα όσα ακούει και διαβάζει και να εκφράζεται αυθόρμητα με ακρίβεια ακόμα και σε σύνθετα θέματα.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Πτυχία Γλωσσομάθειας ÖSD

Το ÖSD είναι πιστοποίηση με διεθνή αναγνώριση και με διπλώματα που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Αναγνωρίζονται στα πανεπιστήμια των γερμανόφωνων χωρών και από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Η θεματολογία των εξετάσεων είναι προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας και δίνεται η δυνατότητα επανάληψης μέρους της εξέτασης για τα διπλώματα A2, B2, B2J, C1, C1J (προφορικά ή γραπτά) σε περίπτωση αποτυχίας, μια φορά ακόμα μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα της πρώτης εξέτασης. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η διοργάνωση εξετάσεων 4 φορές το χρόνο, Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.

ÖSD A1 Grundstufe Deutsch 1 (A1 GD1)

Για το Α1 Grundstufe Deutsch 1 οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν σε στοιχειώδες επίπεδο στην καθημερινή ζωή. Εξετάζεται η γλωσσική τους ικανότητα σε συνηθισμένες περιστάσεις με οικεία θέματα. Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψηφίους από 14 ετών.

ÖSD A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2 GD2)

Οι εξετάσεις του ÖSD για το A2 Grundstufe Deutsch απευθύνονται σε υποψηφίους από 14 ετών. Για την εξέταση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στοιχειωδώς σε περιστάσεις, που αφορούν την καθημερινή και την επαγγελματική ζωή. Στο επίκεντρο της εξέτασης αυτής βρίσκεται η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για απλά θέματα.

ÖSD B1 Zertifikat Deutsch (ZB1)

Το Zertifikat B1 απευθύνεται σε υποψηφίους ηλικίας από 16 ετών, και σχεδιάστηκε από κοινού από το ÖSD, το Goethe Institut(GI) και το Πανεπιστήμιο του Freiburg/Ελβετία. Διεξάγεται σε όλο τον κόσμο από το ÖSD και το Goethe Institut. Οι υποψήφιοι 12-17 ετών μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση Β1, με προσαρμοσμένη θεματολογία (B1j).

Το Zertifikat B1 αποτελείται απο τέσσερεις ενότητες

  • την κατανόηση κειμένου,
  • την ακουστική κατανόηση,
  • την παραγωγή γραπτού λόγου και
  • την παραγωγή προφορικού λόγου.

Οι υποψήφιοι έχουν την επιλογή να εξεταστούν σε όλες τις ενότητες σε μια εξεταστική περίοδο ή σε κάθε ενότητα χωριστά.

Το Zertifikat B1 εξετάζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες , την ικανότητα για την αυτόνομη χρήση της γλώσσας σε καθημερινές περιστάσεις. Στο επίκεντρο της εξέτασης για το Β1 βρίσκεται η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και η σωστή έκφραση.

ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD)

Γιά το ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκφράζονται με ευχέρεια και ορθά δομημένο λόγο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να διεξάγουν ένα διάλογο με σαφήνεια και άνεση με έναν συνομιλητή. Με αυτήν την εξέταση αποδεικνύουν την γλωσσική τους ικανότητα σε περιστάσεις επικοινωνίας στο προσωπικό, καθώς και στο (ημι)επίσημο και το επαγγελματικό πεδίο. Η κατανόηση κειμένου αφορά και πιο εξειδικευμένα θέματα. Οι εξετάσεις για το Β2 Mittelstufe Deutsch απευθύνονται σε υποψηφίους από 16 ετών. Οι υποψήφιοι από 14 ετών μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση Β2, με προσαρμοσμένη θεματολογία (B2 MD Jugendvariante).

ÖSD C1 Oberstufe Deutsch (C1OD)

Για την εξέταση για το C1 Obersτufe Deutsch οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε διαφορετικές περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής με πιο σύνθετους συσχετισμούς. Αυτή η εξέταση πιστοποιεί τη γλωσσική ευχέρεια των υποψηφίων, στον ορθό λόγο και την επιλογή κατάλληλων εκφράσεων για την κάθε περίσταση. Απευθύνεται κυρίως σε υποψήφιους που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποιο γερμανόφωνο πανεπιστήμιο. Η εξέταση C1 Oberstufe είναι σχεδιασμένη για υποψήφιους από 16 ετών. Προσφέρεται επίσης μια προσαρμοσμένη εξέταση για υποψήφιους από 14 ετών.

ÖSD C2 Wirtschaftssprache Deutsch

Το C2 Wirtschaftssprache Deutsch για το ÖSD εξετάζει την ευχέρεια των υποψηφίων να επικοινωνούν σε περιστάσεις που αφορούν την εμπορική και επαγγελματική ζωή με σύνθετους συσχετισμούς. Σε αυτή την εξέταση οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με ορθά δομημένο λόγο, μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια. Το C2 Wirtschaftssprache Deutsch απευθύνεται σε υποψήφιους από 16 ετών.